नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को परिक्षा भवन कायम गरिएको सुचना

गोरखापत्र

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को वि.नं. २०७५/७६/३६ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

Download Link : http://psc.gov.np/assets/uploads/files/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%95_%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%A1,_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6_%E0%A4%A8%E0%A4%82__%E0%A5%AB,_%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0_%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE_%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A8.pdf

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को वि.नं. २०७५/७६/३६ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

 

 

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को वि.नं. २०७५/७६/२९ (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

Download Link : http://psc.gov.np/assets/uploads/files/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%95_%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%A1,_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6_%E0%A4%A8%E0%A4%82__%E0%A5%AB,_%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE_%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%A8.pdf

 

तपाइँ परिक्षामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णमा सफलताको सुभकामना , धन्यवाद |

तपाईलाई हाम्रा लोकसेवा तयारी सम्बन्धि प्रश्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्ला सुझाव दिनु होला । अन्य यस्तै सामाग्री हरुको लागि  www.sarakarijagir.com  मा जानु होला । साथै हामीलाई फेसबुकमा भेट्नको लागि  https://www.facebook.com/preparationbank मा click गर्नु होला धन्यबाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *