खुल्यो राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा जागिर , तह ४ सहायक देखि तह ९ बरिष्ठ प्रबन्धक सम्मका पदको बिज्ञापन एकै ठाउमा

Vacancy Notices

खुल्यो राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा जागिर
राष्ट्रिय बाणिज्य बैकको तह ४ सहायक पदको बिज्ञापन

आबेदन मिति २०७५-१२-२२ देखि २०७६-०१-१२ (दोब्बर दस्तुर तिरी २०७५-०१-१९ सम्म )

online application link : https://recruitment.rbb.com.np/rec/Default.aspx

तह ४ को बिज्ञापन हेर्नुहोस :-

रा बा बैक तह ४ बिज्ञापन पेज १
रा बा बैक तह ४ बिज्ञापन पेज १
रा बा बैक तह ४ बिज्ञापन पेज २
रा बा बैक तह ४ बिज्ञापन पेज २
रा बा बैक तह ४ बिज्ञापन पेज ३
रा बा बैक तह ४ बिज्ञापन पेज ३

तह ५ देखि ९ सम्मका बिज्ञापन हेर्नुहोस :-

रा बा बैक तह ५ र अधिकृत स्तरका पदको  बिज्ञापन पेज १
रा बा बैक तह ५ र अधिकृत स्तरका पदको बिज्ञापन पेज १
रा बा बैक तह ५ र अधिकृत स्तरका पदको  बिज्ञापन पेज २
रा बा बैक तह ५ र अधिकृत स्तरका पदको बिज्ञापन पेज २
रा बा बैक तह ५ र अधिकृत स्तरका पदको  बिज्ञापन पेज ३
रा बा बैक तह ५ र अधिकृत स्तरका पदको बिज्ञापन पेज ३
रा बा बैक तह ५ र अधिकृत स्तरका पदको  बिज्ञापन पेज ४
रा बा बैक तह ५ र अधिकृत स्तरका पदको बिज्ञापन पेज ४