कृषि बिकास बैंकमा सोधिएका सामान्य ज्ञान भाग १

Old Questions

कृषि बिकास बैंकमा सोधिएका सामान्य ज्ञान भाग १ अन्य पुराना प्रश्नहरु निरन्तर आउने छन हेर्दै रहनु होला

कृषि बिकास बैंकमा सोधिएका सामान्य ज्ञान
कृषि बिकास बैंकमा सोधिएका सामान्य ज्ञान
कृषि बिकास बैंकमा सोधिएका सामान्य ज्ञान