nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन

नियम कानुन

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन

८९. आर्थिक वर्षः बैंकको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ ।
९०. लेखा प्रणालीः बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आफनो हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
९१. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) बैंकले वासलात, आय व्यय र सो संग सम्बन्धित विवरण समेत खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।
९२. लेखापरीक्षणः (१) बैंकको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ ।
(२) समितिले चाहेमा बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य लेखा परीक्षकबाट पनि गराउन सक्नेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षण गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप गराइने छ ।
९३. नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र देहायका प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः–
(क)लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ।
(ख)आफनो काम कारबाही बारेको प्रतिवेदन ।
(ग)आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन ।
(२) बैंकले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आफनोे मासिक वासलात तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ ।
९४. मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदनः बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ । यसरी प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समावेश हुनु पर्नेछः–
(क) बैंकले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन ।
(ख) बैंकले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *