नायब सुब्बा २०७६ बिज्ञापन

नायब सुब्बा २०७६ बिज्ञापन पुरा जानकारी सहित

Vacancy Notices

परिक्षा शुल्क ४०० ( अन्य थप विज्ञापनको लागि २०० )

दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७६-१०-१४

दोब्बर दस्तुर २०७६-१०-२१

परिक्षा

पहिलो चरण २०७६-११-२४

दोश्रो चरण २०७७-०१-११

तेस्रो चरण

न्याय : २०७७-०१-१२

सा.प्र. संसद : २०७७-०१-१३

लेखा लेखा परिक्षण : २०७७-०१-१४

राजस्व : २०७७-०१-१५

पररास्ट्र : २०७७-०१-१६

नायब सुब्बा २०७६ बिज्ञापन

नायब सुब्बा २०७६ बिज्ञापन

pdf link download 

pdf link download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *