Agriculture development bank exam

कृषि विकास बैंक लिमिटेडकाे आवेदन फारम कसरी भर्ने ? How to submit ADBL online application?

Vacancy Notices

कृषि विकास  बैंकबाट मिति २०७७।१०।०९ गते कर्मचारी दरखास्त आहवान सम्बन्धि प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुमा अनलाइन आवेदन गर्न दरखास्त फाराम पेश देहाय अनुसार बुझाउन सकिने  छ ।

adbl online application submition
 

१. सर्वप्रथम Registration गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि आफुले भर्ने विज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा Click गर्नुहोस् अथवा Screen को Top Right Corner मा Registration मा Click गर्नुपर्नेछ ।

adbl online application

क) Password कम्तिमा ६ Character को हुनु पर्नेछ, जसमध्ये कम्तिमा एउटा Capital Latter, एउटा Symbol र एउटा Number हुनुपर्नेछ ।

ख) Captcha Code राख्दा देखिए अनुरुप लेखी Continue मा Click गर्नुपर्नेछ ।

ग) Registration गर्दा राखिने इमेल र मेबाइलमा दरखास्त स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त हुने भएकोले प्रयोग भइरहने आफ्नै इमेल र मेबाइल राख्नु पर्नेछ।

घ) Continue मा Click गरेपछि Login ID प्राप्त हुनेछ । एकभन्दा बढी विज्ञापनमा Apply गर्दा र प्रबेश पत्र लिंदा समेत सोही Login ID प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले सो Login ID र Password सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

adbl online application

२. Login ID प्राप्त भएपछि पूनः आफुले भर्ने बिज्ञापन भएको ठाउँको Apply मा Click गर्नुपर्नेछ ।

adbl online application

३. यसपछि उपलब्ध Fields हरुमा भर्नु पर्ने विवरणहरू भरी Save & Submit मा Click गर्नुपर्नेछ । दरखास्तवालाको नाम र पारिवारिक विवरण अनिवार्य रुपमा नेपाली युनिकोडमा लेख्नुपर्नेछ ।

adbl online application

४. छनौट गरेको विज्ञापन नम्बरमा Click गरी बिबरण भर्ने क्रममा खुला तथा समावेशी समूह छनौट गर्ने Check Box हरु देखा पर्नेछन । देखिएको सूचीमध्ये आफूलाई मिल्ने खुला तथा समावेशी जुन समूहमा दरखास्त दिन चाहेको हो सो समूहको सूचीमा रहेको Check Box मा Click गर्नुपर्नेछ । एकपटक दरखास्त Submit भैसकेपछि पूनः सोही बिज्ञापन अन्तर्गतको अन्य समूहमा दरखास्त दिन नसकिने तथा अन्य समूहमा दिनुपरेमा पहिले गरेको सम्पूर्ण प्रकृया खारेज गरी पूनः सबै प्रकृया दोहोऱ्याउनु पर्ने भएको हुंदा यस विषयमा विशेष ध्यान पूऱ्याउनु पर्दछ ।

५‍. समावेशी समूहको हकमा महिला बाहेक अन्य समूहमा Apply गर्दा बिज्ञापनको सूचनामा तोकिए बमोजिमको प्रमाण पत्र अनिवार्य रुपमा Upload गर्नुपर्नेछ ।

adbl online application

६. एकपटक Submit भएको दरखास्त फाराम Edit गर्न सकिने छैन, यदि एकै पटकमा फाराम भरेर नसकिएको खण्डमा Save & Submit Latter बटनमा Click गरी पूनः आफ्नो फाराममा परिवर्तन गरी Save & Submit गर्न सक्नुहुनेछ ।

७. उम्मेद्वारले सूचना बमोजिमको समयावधि भित्र तोकिए बमोजिमको दरखास्त शूल्क बुझाए पश्चात् फाराम रुजु लगायत अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने छ । Online दरखास्त फाराम Submit गरे पश्चात् प्राप्त हुने Application ID अनुरुप बुझाउनु पर्ने परीक्षा दस्तुर e-Sewa, Connect IPS, Khalti वा Phonepe मध्ये कुनै एक माध्यम को प्रयोग गरि बुझाउनु पर्नेछ । दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्दा आफ्नो Login र Password प्रयोग गरी पूनः Login अथवा View All Vacancies मा Click गर्दा देखिने Online Payment माध्यममा Click गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

adbl online application

adbl online application

८. दरखास्त Accept, Incomplete वा Cancel भएको जानकारी Email र Mobile मार्फत प्राप्त हुनेछ वा Login गरी हेर्न सकिनेछ । कारणबस Incomplete दरखास्तहरू दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्ममा सोही Login बाट आफैले सच्याउनु पर्ने भएमा सच्याएर पूनः पेश गर्न सकिनेछ ।

९. एकभन्दा बढी विज्ञापनमा आवेदन दिने भएमा बुँदा नं २ देखि ७ सम्मका प्रकृया पुन दोहोर्याउनु पर्नेछ ।

१०. दरखास्त फाराम भर्दा कुनै समस्या आएमा बैकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

११. दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गर्दा कुनै समस्या आएमा e-Sewa को लागिः 16600102121, Khalti को लागिः16600158888 र Connect IPS को लागिः 014255306 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *