नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार बारे लेख्नुहोस् ।

Results बैंकिंग

नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको काम, कर्तब्य र  अधिकार ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको गठन गरी सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र  अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ | नेपाल रास्ट्र बैंकको संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को  दफा २९  मा  गरिएको छ |

नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार दफा २९  अनुसार

– मोन्द्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने,

– बैङ्क नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाइ गर्ने बस्तु तथा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने,

– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने,

—  बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृति गर्ने र बैंकको संचालन र व्यवस्थापनमा लागु हुने नीति निर्माण गर्ने |

–  बैङ्कका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चयकोष, बिदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु  बारे नीति निर्धारण गर्ने,

–  बैङ्कका लागि बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखा परीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीका लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने,

–  बैङ्कको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,

– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने,

–  बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृति गर्ने,

–  बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने,

–  अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा  बैङ्कको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,

— बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने,

— यस ऐनमा संसोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने,

— यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै बिषयमा निर्णय गर्ने,

— समितिमा रहेको अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठितउपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने |

2 thoughts on “नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार बारे लेख्नुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *