नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित

Results

नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७५/०७/२९ तथा २०७५/०८/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना

नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७५/०७/२९ तथा २०७५/०८/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना

परिक्षाको तालिका PDF मा प्राप्त गर्न यहाँ click गर्नु होला