sambidhan nepal

गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी संबिधानमा रहेको व्यवस्था

नेपाल को संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ (१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् । (३) […]

Continue Reading

नेपालका जिल्लाहरूको बर्गिकरण

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हिमाली, पहाडी, भित्री मधेश, तराई र काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरूको विवरण निम्नानुसार रहेको छ (दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) सँग सम्बन्धित) (क) हिमाली जिल्लाहरू १. ताप्लेजुङ २. संङखुवासभा ३. सोलुखुम्बु ४. दोलखा ५. सिन्धुपाल्चोक ६. रसुवा ७. मनाङ ८. मुस्ताङ ९. डोल्पा १०. जुम्ला […]

Continue Reading

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो रहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के-कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? सुझाब दिनुहोस् ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो रहेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन के-कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? सुझाब दिनुहोस् । – १० सरकार र नागरिकको सम्बन्धको आधार : सार्वजनिक सेवा सरकारले नागरिकको हित एवं उन्नतिका लागि प्रदान गर्ने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । जनताको हित, भलाइ र कल्याणका लागि राज्यले त्यस्ता […]

Continue Reading

नेपालको संविधानमा रहेका संवैधानिक आयोगहरु

नेपालको संविधानमा रहेका संवैधानिक आयोगहरुको नाम उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानमा भाग २१ देखि भाग २७ सम्म रहेका संवैधानिक आयोगहरुको नाम यस प्रकार छ : १) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । २) महालेखा परीक्षक । ३) लोकसेवा आयोग । ४) निर्वाचन आयोग । ५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । ६) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त […]

Continue Reading

नेपाल राष्ट्र बैंक तयारीको लागि लेखा सम्बन्धि बहुबैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरु हेर्नु होस्

नेपाल राष्ट्र बैंक तयारीको लागि लेखा सम्बन्धि बहुबैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरु हेर्नु होस् Financial Accounting Multiple Choice Questions Accounting Multiple-Choice Questions – importance for NRB and na.su Please like and share . 1) We can say that the business is in profit, when: A) Assets exceed Expenditure B) Income exceeds Liabilities C) Income exceeds Expenditure D) […]

Continue Reading
Accounting MCQ Questions for Nepal Rastra Bank Exam

Accounting Multiple-Choice Questions – importance for NRB and na.su

Accounting Multiple-Choice Questions – importance for NRB and na.su Please like and share . 1. The accounting profession can be divided into three major categories; specifically, the practice of public accounting, private accounting, and governmental accounting. A somewhat unique and important service of public accountants is: a. Financial accounting. b. Managerial accounting. c. Auditing. d. […]

Continue Reading

Management Multiple choice questions with answers for NRB

Management Multiple choice questions with answers for NRB हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको परीक्षाको तयारीको लागि व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रश्न उत्तर यहा प्रस्तुत गरेको छौ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला 1. In what order do managers typically perform the managerial functions? a) organising, planning, controlling, leading b) organising, leading, planning, controlling c) planning, organising, leading, controlling d) planning, organising, […]

Continue Reading

लेखा सम्बन्धी जानकारी-नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नायब शुब्बा तयारीको लागि उपर्युक्त

लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएका तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र नायब शुब्बाको लागि उपर्युक्त लेखा सम्बन्धित जानकारीहरु लिएर आएका छौ । कृपया हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला । 1. Which of the following is an example of fictitious asset ? a. Machinery        b. stock              c. patent                d. preliminary expenses √ preliminary experience 2. Account payable, […]

Continue Reading

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (management Information system)

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धि एउटा परिभाषा यस्तो रहेको छ :- “A management Information system is a system designed to Provide Information to managers’ hence it is a mechanism for managing the communicaton process an organization”—– Griffin. संगठनको योजना तर्जुमा , निर्णय , समन्वय, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान जस्ता व्यवस्थापकीय […]

Continue Reading

कार्यमूलक लेखापरिक्षण (Performance Audit) भनेको के हो ?

कार्यमूलक लेखापरिक्षण : कार्यमूलक लेखापरिक्षण भन्नाले कार्ययोजना र प्रगति बिच वास्तविक सन्तुलन रहे नरहेको र कोषको उपयोगबाट हासिल भएको उपलब्धि सन्तोषजनक रहे न रहेको भन्ने बारे परिक्षण गर्ने कार्यलाई जनाउदछ । अर्थात यस लेखापरिक्षण अनुसार किटान गरिएका उदेश्यहरु हासिल गर्नमा अनुमान गरिए बमोजिम खर्च भएको छ वा छैन र त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भयो त्यसका […]

Continue Reading