nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – १२ विविध

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – १२ विविध १०३. भुक्तानी, क्लियरिग‌ र सेटलमेन्टः (१) बैंकले चेक, भुक्तानी आदेश, अन्तर बैंक भुक्तानी तथा बैंकले तोकेको मुद्रामा भए, गरेका सुरक्षण कारोबार तथा अन्य कुनै भुक्तानी उपकरणको क्लियरिग तथा सेटलमेन्टको व्यवस्था गर्न र सोको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य समेत गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही ९५. यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेः (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुनेगरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिवेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैंकले […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन ८९. आर्थिक वर्षः बैंकको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ । ९०. लेखा प्रणालीः बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आफनो हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । ९१. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) बैंकले वासलात, आय […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–९क. फरफारख सम्बन्धि व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–९क. फरफारख सम्बन्धि व्यवस्था ८८क. फरफारखको कार्य गर्न सक्ने बैङ्कको अधिकारः (१) बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडी बढाउन सक्नेछः– (क) पूर्ण वा आंशिक रुपमा आफ्नो दायित्व भुक्तनी गर्न नसकेमा, (ख) सुपरिवेक्षकीय विश्लेषणका आधारमा सो विश्लेषण सम्बन्धि कार्य समाप्त भएको मितिले […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ९ बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ९ बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण ७६. निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति प्रदान गर्दा बैंकले तोकिए […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–८ नेपाल सरकारसंगको सम्बन्ध

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–८ नेपाल सरकारसंगको सम्बन्ध ६९. बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टः (१) बैंक नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपाल ………….. को वित्तीय एजेन्ट हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले बैंकको क्षेत्राधिकारसंग सम्बन्धित विषयमा बैंकसंग परामर्श लिनेछ । यसरी नेपाल सरकारबाट माग भएका विषयमा परामर्श दिनु बैंकको कर्तव्य हुनेछ । (३) […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ७ विदेशी विनिमय नीति, नियमन र संचिति

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ७ विदेशी विनिमय नीति, नियमन र संचिति ६२. विदेशी विनिमेय नीतिः बैंकलाई नेपाल ………….. को विदेशी विनिमेय नीति निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ । ६३. विदेशी विनिमय व्यवस्थापनः विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन बैंकले गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थापन गर्न बैंकलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः– (क) विदेशी […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ६ मौद्रिक एकाई, बैंक नोट र सिक्का

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ६ मौद्रिक एकाई, बैंक नोट र सिक्का ५१. मौद्रिक एकाईः (१) नेपाल …………. को मौद्रिक एकाई रुपैयाँ हुनेछ र यस्तो रुपैयाँ एकसय पैसामा बिभाजित हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रुपैयाँ नेपाल ……… भित्र कानूनी ग्राह्य (लिगल टेण्डर) हुनेछ र यस्तो रुपैयाँको जमानत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ । […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ५ मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ५ मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन ४४. मौद्रिक नीतिः बैंकलाई नेपाल ………….. को मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ । ४५. खुला बजार कारोबार सञ्चालनः (१) बैंकले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र वा बैङ्कले जारी गरेको वा तोकेको ऋणपत्र […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद ४ आर्थिक व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद ४ आर्थिक व्यवस्था ३९. बैंकको पुँजीः (१) बैंकको पुँजी पाँच अरब रुपैयाँ हुनेछ । (२) बैंकको पुँजी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ र यो पुँजी हस्तान्तरण गर्न वा सो उपर ऋणभार लगाउन पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको पुँजी नेपाल सरकारले थपघट गर्न सक्नेछ । यसरी पुँजी थपघट गर्दा […]

Continue Reading