नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक (सहायक द्वितीय) पदको पाठ्यक्रम, २०७६ – Nepal Rastra Bank 4th level Syllabus 2076

नेपाल राष्ट्र बैंकको  प्रशासन  सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय)  पदको (पुर्व योग्यता र लिखित) परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७६ – nepal rastra bank 4th level syllabus 2076   click here for pdf file

Continue Reading

नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्धितीय प्रशासन दोश्रो चरणमा के पढ्ने त ? सोच्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नु होला ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्धितीय प्रशासन दोश्रो चरणमा के पढ्ने त ? सोच्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नु होला । नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्धितीय प्रशासन दोश्रो चरणमा १००/१०० पुर्णाङ्गको २ ओटा परिक्षा हुने छ । परिक्षामा निम्नानुसार प्रश्नहरु आउने छन । स्मरण रहोस नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्धितीय तहको दोश्रो चरणको परिक्षामा समाबेश हुन पहिलो चरणको […]

Continue Reading
Accounting MCQ Questions for Nepal Rastra Bank Exam

नेपाल राष्ट्र बैंकको तह ४ – पहिलो चरणको परिक्षामा के पढ्ने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो चरणको परिक्षा मा तपसिल बमोजिमको तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम प्रश्नहरु आउने छन । पहिलो चरणको परिक्षामा जम्मा १०० प्रश्न प्रति  प्रश्न १ नम्वर गरि जम्मा १०० पुर्णाङ्गक को परिक्षा  हुने छ । उतिर्ण नम्बर ५० रहने छ । १. व्यवस्थापन र लेखा बाट २५ प्रश्न । २. अर्थशास्त्र र बैकिंग बाट २५ […]

Continue Reading

नेपाल बैंकको तह ३ मा केके पढ्ने ? हेर्नु होस

नेपाल बैंक लिमिटेड तह ३, कनिष्ठ सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम प्रथम चरण ः लिखित परीक्षा (Written Examination) General Knowledge, Current Affairs, Banking, Management Accounting and Customer Handling Section (A): General Knowledge & Current Affairs: 40 Marks (20×2=40) Multiple Choice (Objective) Questions: 1. General knowledge on Geography, History, Economy, Socio-cultural and Political status of […]

Continue Reading

नेपाल बैंकको तह ४ को लागि केके पढ्ने ?

नेपाल बैंक लिमिटेड तह ४, सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम प्रथम पत्र : Economy, Banking and Accounting Section (A):                 50 Marks (5×10=50) 1. Macroeconomic indicators: GDP, Per Capita Income, Investment, Consumption, Saving, Inflation, Public debt Management, Population, Export and Import. 2. Challenges of Economic Development in Nepal. 3. Industrial and Commercial Policies of Nepal. […]

Continue Reading