कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार लेखापरीक्षकको काम र कर्तव्य :

दफा ११५. लेखापरीक्षकको काम र कर्तव्य : (१) लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाब, किताब र लेखाको आधारमा कम्पनीको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी शेयरधनीहरु वा नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ । (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन प्रचलित कानून अनुसार वा अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखापरीक्षणमान (अडिट […]

Continue Reading
Agriculture development bank exam

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कस्तो व्यक्ति लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ

दफा ११२. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने : (१) देहायका व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्ति हिस्सेदार भएको फर्म वा कम्पनी लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन र नियुक्त भइसकेको भए पनि बहाल रहन सक्ने छैन :– (क) कम्पनीको सञ्चालक, नियमित पारिश्रमिक वा नगद सुविधा पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार, कम्पनीको व्यवस्थापन समूहमा रहेकोव्यक्ति वा कर्मचारी वा कामदार वा निजहरु कसैको साझेदार […]

Continue Reading

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा केके कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा तपसिल बमोजिमका  कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :- (क) कम्पनीको नाम, (ख) कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना, (ग) कम्पनीको उद्देश्य, (घ) कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु, (ङ) कम्पनीको अधिकृत पुँजीको अड्ढ, कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पुँजीको अड्ढ र कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अङ्क, (च) कम्पनीको […]

Continue Reading

नेपालका जिल्लाहरूको बर्गिकरण

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हिमाली, पहाडी, भित्री मधेश, तराई र काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरूको विवरण निम्नानुसार रहेको छ (दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) सँग सम्बन्धित) (क) हिमाली जिल्लाहरू १. ताप्लेजुङ २. संङखुवासभा ३. सोलुखुम्बु ४. दोलखा ५. सिन्धुपाल्चोक ६. रसुवा ७. मनाङ ८. मुस्ताङ ९. डोल्पा १०. जुम्ला […]

Continue Reading