गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारः

दफा ३०. गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क)समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने । (ख)बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने । (ग)बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने । (घ)अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने । (ङ)मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (च)वाणिज्य […]

Continue Reading

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा रहेको स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिच्छेद २ मा स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ दफा ३. बैंकको स्थापनाः (१) केन्द्रीय बैंकको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक नामको एउटा केन्द्रीय बैंक स्थापना हुनेछ । (२) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना […]

Continue Reading
महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान loksewa exam preparation in nepal

नेपालको संविधानमा लोक सेवा आयोग सम्बन्धि रहेको व्यवस्था कस्तो छ ?

नेपालको संविधान को भाग–२३ मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ २४२. लोक सेवा आयोग : (१) नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संबिधानमा मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धि कस्तो ब्यसस्था गरिएको छ ?

नेपालको संबिधानमा मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धि निम्नानुसारको ब्यसस्था गरिएको छ भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन । १७. स्वतन्त्रताको हकः (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–२ नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था

२५ श्रावण, २०७६ नेपालको संविधान भाग–२ नागरिकता १०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिनेः (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । ११. नेपालको नागरिक ठहर्नेः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–१ प्रारम्भिक

श्रावन २५, २०७६ नेपालको संविधान भाग–१ प्रारम्भिक १. संविधान मूल कानूनः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस […]

Continue Reading