sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

नेपालको संविधान भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २३८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः (१) नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेेछ । (३) प्रमुख […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–२० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संविधान भाग–२० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध २३१. संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्धः (१) संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ । (२) प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ । (३) दुई वा दुईभन्दा […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालको संविधान भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली २२८. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः (१) कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन । (२) स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धि ब्वास्वथा

नेपालको संविधान भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका २२१. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारः (१) यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ । (२) गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । २२२. गाउँ सभाको गठनः (१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालको संविधान भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका २१४. स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारः (१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । (२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (३) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–१६ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली

नेपालको संविधान भाग–१६ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली २०३. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः (१) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन । (२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन । २०४. प्रदेश सञ्चित कोषः गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–१५ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि

नेपालको संविधान भाग–१५ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि १९७. प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकारः प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । १९८. प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिः (१) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । (२) अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–१४ प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालको संविधान भाग–१४ प्रदेश व्यवस्थापिका १७५. प्रदेश व्यवस्थापिकाः प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ । १७६. प्रदेश सभाको गठनः (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन् : (क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य, (ख) खण्ड (क) […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधान भाग–१३ प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालको संविधान भाग–१३ प्रदेश कार्यपालिका १६२. प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारः (१) प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको […]

Continue Reading
sambidhan nepal

नेपालको संविधानभाग–१२ महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालको संविधानभाग–१२ महान्यायाधिवक्ता १५७. महान्यायाधिवक्ताः (१) नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ । (२) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुिक्त गर्नेेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ । (४) देहायको कुनै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजले प्रधानमन्त्री मार्फत […]

Continue Reading