sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–३१ संविधान संशोधन

नेपालको संविधान भाग–३१ संविधान संशोधन २७४. संविधान संशोधन : (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । (२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–३० संकटकालीन अधिकार

नेपालको संविधान भाग–३० संकटकालीन अधिकार २७३. संकटकालीन व्यवस्था : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–२९ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान भाग–२९ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था २६९. राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन :(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था २६६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद : (१) नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ :– (क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष (ख) नेपाल […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–२७ अन्य आयोगहरू के के उल्लेख गरिएको छ ?

नेपालको संविधान भाग–२७ अन्य आयोगहरू २५२. राष्ट्रिय महिला आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ । जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बारेमा जानकारी

नेपालको संविधान भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग २५०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष सहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहनेछन् । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ । (३) राष्ट्रिय प्राकृतिक […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–२५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?

नेपालको संविधान भाग–२५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २४८. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–२४ निर्वाचन आयोग बारे लेख्नुहोस्

नेपालको संविधान भाग–२४ निर्वाचन आयोग २४५. निर्वाचन आयोग : (१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेेछ । (३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–२३ लोक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालको संविधान भाग–२३ लोक सेवा आयोग २४२. लोक सेवा आयोग : (१) नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । (३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म […]

Continue Reading
sambidhan-1

नेपालको संविधान भाग–२२ महालेखा परीक्षक सम्बन्धि व्यवस्था

नेपालको संविधान भाग–२२ महालेखा परीक्षक २४०. महालेखा परीक्षकः (१) नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुनेछ । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ । (३) महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । (४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजले राष्ट्रपति […]

Continue Reading