nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – १२ विविध

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – १२ विविध १०३. भुक्तानी, क्लियरिग‌ र सेटलमेन्टः (१) बैंकले चेक, भुक्तानी आदेश, अन्तर बैंक भुक्तानी तथा बैंकले तोकेको मुद्रामा भए, गरेका सुरक्षण कारोबार तथा अन्य कुनै भुक्तानी उपकरणको क्लियरिग तथा सेटलमेन्टको व्यवस्था गर्न र सोको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य समेत गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही ९५. यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेः (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुनेगरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिवेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैंकले […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन ८९. आर्थिक वर्षः बैंकको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ । ९०. लेखा प्रणालीः बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आफनो हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । ९१. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) बैंकले वासलात, आय […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–९क. फरफारख सम्बन्धि व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद–९क. फरफारख सम्बन्धि व्यवस्था ८८क. फरफारखको कार्य गर्न सक्ने बैङ्कको अधिकारः (१) बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडी बढाउन सक्नेछः– (क) पूर्ण वा आंशिक रुपमा आफ्नो दायित्व भुक्तनी गर्न नसकेमा, (ख) सुपरिवेक्षकीय विश्लेषणका आधारमा सो विश्लेषण सम्बन्धि कार्य समाप्त भएको मितिले […]

Continue Reading
nrb-act

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ९ बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ परिच्छेद – ९ बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण ७६. निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति प्रदान गर्दा बैंकले तोकिए […]

Continue Reading